Smarta hjälmar

Smarta hjälmar med användbara och livräddande funktioner
Cykelställ för släpvagnsdraget

Cykelställ för släpvagnsdraget

Försäljningsvillkor

för köp hos Sportall Sweden AB

1. Inledning

1.1 Detta köp är reglerat av de nedanstående försäljningsvillkor för privatpersoners köp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, lag om distansavtal och e-handelslagen, dessa lagar styr köparens absoluta rättigheter.

1.2 Lagarna är tillgänglig på www.lagrummet.se. Villkoren i detta avtal ska ej ses som en begränsning i de lagstyrda rättigheterna, men reglerar parternas rättigheter och skyldigheter.

Har du beställt installation, regleras köpet som ett tjänsteköp och konsumenttjänstlagen är tillämplig. Vid ett köp som består av endast varor, regleras detta av konsumentköplagen.

2. Parter

2.1 Säljare är Sportall Sweden AB, Malmjärnsvägen 115?, 813 95 TORSÅKER, Sverige, org.nr 559333-1415, [email protected], och benämns nedan som Säljare/Säljaren.

2.2 Köpare är den person som gör en beställning och benämns nedan som Köpare/Köparen.

2.3 Köp via webbutiken på sportall.se är endast giltiga när köpet görs av personer bosatta i Sverige. För att kunna handla hos Sportall Sweden AB krävs det att Köparen är över 18 år.

3. Pris

3.1 Det angivna priset för varan och tjänsten är det totala priset Köparen ska betala. Detta pris inkluderar alla avgifter. Ytterligare kostnader som Säljaren vid köpet ej informerat om, ska ej Köparen betala.

4. Avtalets ingående

4.1 Avtalet är bindande för båda parter när Köparen har skickat sin beställning till Säljaren.
Avtalet är likaväl ej bindande vid skriv- eller syftningsfel i erbjudandet från Säljaren i beställningsformuläret i nätbutiken eller Köparens beställning, och den andra parten inser eller borde insett att det uppenbarligen är ett fel.

4.2 När beställningen har mottagits, kommer du få en orderbekräftelse via uppgiven mailadress. Kontrollera att orderbekräftelsen motsvarar din beställning. Vid avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelse skickar du mail till Sportall Sweden AB på [email protected]

5. Betalning

5.1 Säljaren kan kräva betalning för varan från tidpunkten varan sänds från Säljaren till Köparen. Säljaren reserverar köpesumman vid genomförd beställning. Betalning sker samma dag som varan sänds. Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura.

6. Leverans

6.1 Köparen blir informerad om när leverans av varan sker från transportör, post eller Sportall Sweden AB. Risken för varan går över till Köparen när han, eller hans representant, har fått varan levererad.

7. Ångerrätt

7.1 Köparen kan utnyttja sin ångerrätt enligt lag om distansavtal.

7.2 Det är ej ångerrätt på tjänster som har levererats. För tjänster som har påbörjats, men ej fullgjorts, har Säljaren rätt att ångra mot en viss kompensation för den del av tjänsten som har mottagits.

7.3 Köparen måste informera Säljaren om han vill utnyttja ångerrätt senast inom 14 dagar från varan mottagits. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen löper ut på lördag, helgdag eller högtidsdag förlängs tidsfristen till närmast efterkommande vardag.

7.4 Tidsfristen anses uppfylld om meddelande till Säljaren är gjord inom tidsramen. Köparen har bevisbördan att ångerrätten har utnyttjats och informationen till Säljaren bör därav ske skriftligt (ångerrättsblankett, e-post ([email protected]) eller brev).

7.5 Vid köp av enskilda varor börjar tidsfristen att löpa från dagen efter varan är mottagen.
Består köpet av flera leveranser, börjar tidsfristen löpa från dagen efter sista leveransen är mottagen.

7.6 Tidsfristen för ångerrätten utvidgas till 12 månader efter den tidigare tidsfristen löpt ut om Säljaren ej vid avtalets ingående upplyst om att det föreligger ångerrätt och ångerrättsblankett. Likvärdigt gäller vid meddelande om, upplysning om villkor, tidsfrister och hur man nyttjar ångerrätten. Inkommer ej upplysningar inom dessa 12 månader, utfaller tidsfristen likväl till 14 dager efter den dag Köparen mottog upplysningen.

7.7 Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan levereras åter till Säljaren utan onödigt uppehåll och senast 14 dagar från att meddelande om att ångerrätten utnyttjats. Köparen bekostar retur av varan, om inte annat är avtalat eller Säljaren ej har upplyst Köparen att bekosta returen.

7.8 Säljaren kan ej fastsätta avgift för Köparens bruk av ångerrätten. Varan skall returneras till: Sportall Sweden AB, Malmjärnsvägen 115?, 813 95 TORSÅKER, Sverige.

7.9 Köparen kan prova eller testa varan på ett försvarligt sätt för att kontrollera att varan överensstämmer med avtalad vara. Om varan provas eller testas på ett ej försvarligt/nödvändigt sätt, kan Köparen bli ansvarig för ett eventuellt nedsatt värde på varan. Varan ska returneras i samma skick som den mottogs i orginalemballage.

7.10 Säljaren är förpliktigad att betala tillbaka köpesumman till Köparen utan onödigt uppehåll, och senast 14 dagar från Säljaren fick meddelande om Köparens beslut om att nyttja ångerrätten. Säljaren har rätt att hålla tillbaka betalning tills han mottagit varan från Köparen, eller till Köparen kan uppvisa dokumentation om varan har levererats åter.

8. Försening och saknat gods – köparens rättigheter och tidsfrist för att meddela krav

 

8.1 Om Säljaren ej levererar varan eller levererar den för sent i förhållande till parternas avtal, och detta ej beror på Köparen eller inom Köparens relation, kan Köparen med hänvisning till reglerna i Konsumentköplagen efter omständigheterna hålla inne med köpeskillingen, kräva fullgörelse, häva avtalet och eller kräva ersättning av Säljaren. Vid ovanstående krav bör meddelande vara skriftligt av bevishänsyn (till exempel e-post).

8.2 Fullgörelse: Köparen kan vidhålla köpet och kräva fullgörelse av Säljaren. Köparen kan i alla fall ej kräva fullgörelse om det föreligger ett oöverkomligt hinder utanför Säljarens ansvar, eller om fullgörande skulle medföra uppoffringar som inte kan kommer medföra stor olägenhet eller kostnad för Säljaren att det ej står i relation till Köparens intresse att Säljaren fullgör köpet, om Köparen fasthåller köpet och kräver uppfyllelse från Säljaren. Köparen kan emmertid ej kräva fullgörelse om det föreligger ett hinder som ej är inom Säljarens kontroll eller om fullgörelsen medför en stor olämplighet eller kostnad för Säljaren att det ej står i relation till Köparen intresse att Säljaren fullgör köpet. Skulle Säljaren svårigheter att fullgöra köpet upphöra inom rimlig tid, kan Köparen likväl kräva fullgörelse. Köparen tappar sin rätt till att kräva fullgörelse om han eller hon väntar orimligt lång tid med att framföra kravet.

8.3 Hävning: Om Säljaren ej levererar varan till uppsatt leveranstidpunkt, ska Köparen uppmana Säljaren att leverera inom en rimlig tilläggstidsfrist för fullgörelse. Om Säljaren ej levererar varan innan tilläggstidsfristen, kan Köparen häva köpet. Köparen kan emellanåt häva köpet omedelbart om Säljaren vägrar leverera varan. Motsvarande gäller om leveransen inom avtalad tid var avgörande för att ingå avtal, eller om Köparen har meddelat Säljaren om att leveranstidpunket ävar avgörande för köpet. Levereras varan efter tilläggstidsfristen konsumenten har satt eller efter leveranstidpunkten som var avgörande för att ingå avtalet, ska krav om hävning av avtalets giltighet göras inom rimlig tid efter Köparen fått vetskap om leveranstidpunkt.

8.4 Ersättning: Köparen kan kräva ersättning för förlust till följd av försening. Detta gäller emellertid ej när Säljaren uppvisar att försening ligger utanför Säljarens kontroll och som ej med rimlighet kunde förutses i betraktelse av avtalad tid, undvikits eller konsekvenserna av.

9. Brist i varan – köparens rättigheter och reklamationstid

9.1 Om det föreligger en brist i varan bör Köparen inom rimlig tid efter bristen upptäckts eller borde blivit upptäck, meddela Säljaren att Köparen vill åberopa bristen. Köparen har alltid reklamerat i tid om detta sker inom 2 månader från bristen upptäcktes eller borde blivit upptäckt. Reklmation kan ske upp till 2 år efter att Köparen övertog varan. Om varan eller delar av den har en livslängd längre än 2 år, är reklamtionstiden 5 år.

9.2 Om varan har en bist och denna ej är till följd av Köparen eller någon i relation till Köparen, kan Köparen enligt reglerna i konsumentköplagen efter omständigheterna hålla inne med köpesumman, välja mellan rättelese och omleverans, kräva prisavdrag, häva avtalet och/eller kräva ersättning från Säljaren. Reklamation till Säljaren bör ske skriftligt.

9.3 Rättelse eller omleverans: Köparen kan välja mellan att kräva rättelse i bristen av varan eller leverans av likvärdig vara. Säljaren kan motsätta sig Köparen krav om fullgörandet ej är möjligt eller vållar Säljaren orimliga kostnader. Rättelse eller omleverans ska ske inom rimlig tid. Säljaren har endast två försök till rättelse för samma brist.

9.4 Prisavdrag: Köparen kan kräva ett lämpligt prisavdrag om rättelse eller omleverans ej sker. Detta innebär att förhållandet mellan nedsatt och avtalat pris motsvarar bristen i varans värde och det avtalsmässiga. Om särskilda grunder talar för det , kan prisavdraget i stället sättas efter bristen betydelse för Köparen.

9.5 Hävning: Om rättelse eller omleverans ej sker, kan Köparen också häva köpet när bisten ej är är oväsentlig.

10. Användning, underhåll, support och service

10.1 Köparen skall vidta aktsamhet och följa anvisningar, inklusive bruksanvisningar, supportmeddelanden och driftuppdateringar, och vägledning från producent som utfärdats eller utarbetats för produktens användning.

10.2 Köparen ska ej motsätta sig reparationer och service som enligt Säljarens bedömning är nödvändig för att säkra en trygg och säker användning av produkten.

10.3 Felfunktion eller driftsavvikelser av produkten som följer av Köparens felaktiga användning enligt punkt 10 är som utgångspunkt en köpsrättslig brist.

11. Ansvar för skada förorsakat av varan

11.1 Köparen skall hålla Säljaren skadelös för varje skada och förlust, inklusive följdskador och indirekta förluster som uppstår som följd av Köparen användning av varan i strid med punkt 10.

11.2 Säljaren skall hålla Köparen skadelös för några direkta förluster eller skador som uppstår till följd av produktionsfel av varan, vid mindre förluster eller skador likaväl har inträffat som följd av nämnda förhållanden i punkt 10. Köparen har ej rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet.

11.3 Säljaren frånsäger sig något annat ansvar för förlust eller skador, inklusive indirekta förluster eller följdskador, vållat av varan, med mindre av annat som följer oundvikligen i Svensk lag.

12. Köparens dröjsmål

12.1 Vad som avses med dröjsmål: Dröjsmål på köparens sida föreligger om priset inte betalas i rätt tid och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida.

12.2 Påföljder vid dröjsmål: Vid dröjsmål på köparens sida får säljaren hålla inne varan enligt konsumentköplagen 5 §. Han får välja mellan att kräva att köparen betalar priset eller, enligt 40 § konsumentköplagen, häva köpet. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd av köparen enligt 41 § konsumentköplagen.

12.3 Hävning: Säljaren får häva köpet om köparens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott.

12.4 Har säljaren förelagt köparen en bestämd tilläggstid för betalningen och är den inte oskäligt kort, får köpet även hävas om köparen inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får säljaren häva köpet endast om köparen meddelar att han inte kommer att betala inom denna tid.

12.5 Har varan kommit i köparens besittning, får säljaren häva köpet endast om han har förbehållit sig rätt till detta eller om köparen avvisar varan. Sedan priset i sin helhet har betalts, får säljaren inte häva köpet.

12.6 Ränta vid försenad betaltning/inkassoavgift: Om Köparen ej betalar avtalad köpesumma, kan Säljaren kräva ränta på beloppet enligt Räntelagen. Vid saknad betalning kan kravet, efter påminnelse, sändas till Köparen som blir ansvarig för avgifter enligt Inkassolagen.

12.7 Avgift för ej uthämtade ej förskottsbetalda varor: Om Köparen underlåtera att hämta ut obetalda varor, kan Säljaren ta ut en avgift från Köparen. Avgiften ska som mest täcka Säljarens faktiska kostnader för att leverera varan till Köparen. Sådan avgift kan ej tas ut av Köpare under 18 år.

13. Garanti

13.1 Garanti som ges av Säljaren eller producenten, ger Köparen rättigheter utöver vad som gäller av gällande lagstiftning. Vid fel på levererad vara och utrustning gäller 2 års garanti i konsumentmarknaden.

13.2 Garantin gäller ej vid:
• Normalt slitage på grund av ålder
• Oaktsam hantering
• Andra relationer och egenskaper som naturligt ej kan förväntas att varan ska uppfylla.

14. Personuppgifter

14.1 Säljaren är ansvarig för behandling av insamlade personuppgifter. Om inte Köparen samtycker till annat, kan Säljaren, inom reglerna för personuppgiftslagen, endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för Säljaren ska kunna genomföra sina förpliktelser enligt avtal. Köparens personuppgifter kommer endast utlämnas till andra när det är nödvändigt för Säljaren att uppfylla avtalet med Köparen, eller vid lagstadgat tillfälle. Ett typiskt exempel på det gäller när Säljaren lämnar vidare personuppgifter till företag som tillhandahåller betalningslösning, endast nödvändiga personuppgifter för att genomföra avtalade betalningstransaktioner.

14.2 Se sekretesspolicy på vår hemsida för mer detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

15. Överföring

15.1 Säljaren har rätt till att helt eller delvis föra över avtalet till tredje part.

16. Återtaganadeförbehåll

16.1 Sportall Sweden AB återtagandeförbehåll i varan, inklusive räntor och omkostnader, tills full betalning har skett.

17. Force Majeure

17.1 Är Säljaren förhindrad att leverera eller obligatorisk omleverans, eller en sådan leveransskyldighet orimligt betungande som följd av strejk eller annan omständighet parterna ej råder över så som vid brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser , mobilisering av motsvarande omfattning,rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, brist på transportmedel,allmän varubrist, inskränkning i drivmedelsförsörjning samt brist eller förseningar från underleverantörer eller producenter som följer av liknande omständigheter som behandlas I denna punkt, är Säljaren fri från allt ansvar förutom reklamtionsrätten.

18. Ändring av villkor

 18.1 Sportall Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, bland annat vid förändringar av lagar.

19. Konfliktlösning

19.1 Reklamation till Säljaren inom rimlig tid, jf. punkt 9 och 10. Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i samförstånd. Om det ej går kan Köparen hänvisa tvisten till ARN (allmänna reklamationsnämnden). Om inte parterna kommer överens enligt ovan ska tvisten hänvisas till svensk domstol.

20. Copyright

20.1 Allt innehåll på dessa websidor är Sportall Sweden AB eller våra leverantörers egendom, och är skyddat enligt bland annat upphovsrätts-, marknadsförings- och varumärkeslagen. Det innebär att varumärke, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, inklusive bland annat beskrivning av produkter, bilder/grafik, design och layout och annat innehåll på dessa websidor under ingen omständighet kan laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan att detta är explicit tillåtet efter givet tillstånd eller efter skriftligt tillstånd från Sportall Sweden AB.

Försäljningsvillkor rev. 2 – 01.02.24